תקנונים למניעת הטרדה מינית

מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב, עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית, לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה
ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעסיק.
המעסיק יפרסם את התקנון בין עובדיו. לא פרסם מעסיק תקנון כאמור בסעיף 7(ב), דינו – קנס,
וקנס נוסף לכל שבוע שבו נמשכה העבירה, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.
תקנות החוק אף אומרות שיש לתלות תקנונים מותאמים, לרבות התאמה הנובעת מהיקף פעילותו של המעסיק כמעסיק,
מסוג פעילותו כאמור, ממספר עובדיו, משפתם, מהרכב כוח האדם ומכל תכונה אחרת המייחדת אותו כמעסיק

להלן מספר תקנונים למניעת הטרדה מינית לתליה במקומות עבודה:

  1. תקנון למניעת הטרדה מינית (פברואר 2023) – תקנון שנכתב במיוחד ע"י עו"ד קרן קופרמן נחום, קרן ברנד וחגית דניאל. אין לערוך בו שינויים, לשכפלו, להעתיקו, לאכסנו – במלואו או חלקים מתוכו במערכת מכל סוג שהוא ללא אישור מפורש בכתב של עו"ד קרן קופרמן & קרן דניאל ברנד & חגית דניאל
  2. להלן תקנון מונגש לאוכלוסיות מיוחדות שהוכן ע"י אלווין ישראל. הוא תקנון בהיר, נח ומומלץ לתלות אותו גם כן
  3. תקנונים בשפות של נציבות שירות המדינה
דילוג לתוכן