אישור החוק – הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס` 13), התשע"ד-2014

הצעת החוק היא בנוגע לתיקון – מפעלים מוגנים ומשתקמים ובהתייחסות לסעיף 3(א)(6) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח–1998:

הצעות בעלות אופי מיני או התייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם, ייחשבו להטרדה מינית האדם שאליו הופנו יביע אי הסכמה להצעות או להתייחסויות.
לסעיף זה יש סייגים עוד טרם עלתה הצעת החוק לתיקון מס' 13.  לא נדרשת הבעת אי הסכמה במקרים הבאים:

  1. במערכת היחסים בין עובד למעביד
  2. בין אדם לעובד הציבור במילוי תפקידו
  3. בקשר אליו תוך שימוש לרעה בסמכותו

במהלך השנים התברר כי אוכלוסיית העובדים המשתקמים ואוכלוסיית המועסקים במפעלים המוגנים אינן מוגנות לפי החוק למניעת הטרדה מינית.
לאור מציאות משפטית זו ועל סמך נתונים סטטיסטים, המצביעים על שיעור גבוה של הטרדות מיניות של אנשים עם מוגבלות בהשוואה לאוכלוסייה הכללית,
מצטיירת תמונה של היעדר תחולת החוק למניעת הטרדה מינית ובעקבות זאת היעדר הגנה על אותן אוכלוסיות מוחלשות

לפיכך, במטרה למנוע ככל האפשר מקרי הטרדה מינית כלפי אוכלוסיות אלה,
הרחיבה הכנסת את תחולת סעיף 3 וקבעה כי אין צורך להגיד ”לא” להטרדה מינית במקומות עבודה אלה
על מנת שההתייחסות החוזרת או ההצעה בעלת האופי המיני תיחשב להטרדה מינית

מפעל מוגן הוא מסגרת תעסוקתית שיקומית לאנשים עם מוגבלות שעל-פי רוב מועסק בה אנשים עם מוגבלות שכלית, נפשית או פיזית.
משתקמים הם מי שנקבע ידי משרד הכלכלה כי הוא בעל יכולת תעסוקה נמוכה באופן משמעותי לעומת היכולת הרגילה במקום העבודה

כתיבת תגובה